اخبار ورزشی » یادداشتی بر عکس معروف ایسکو و براهیم/ توپ جمع کن خوشحال!