اخبار ورزشی » فیندی:”رئال در سطح خودش باشد، آژاکس شانسی ندارد”