اخبار ورزشی » زانیولو: آینده خود را در رم می‌بینم؛ آماده تمدید قرارداد با رم هستم