اخبار ورزشی » رئال در صورت ناکامی در این فصل با آلگری تماس می گیرد