اخبار ورزشی » دو بازیکنی که فقط یک سال دیگر با رئال قرارداد دارند