اخبار ورزشی » احتمال فیکس شدن براهیم و ایسکو مقابل لگانس