اخبار ورزشی » آلگری:”رونالدو نسبت به حضورش در رئال جدیت بیشتری دارد”