اخبار اجتماعی » مخالفت مدیرکل محیط زیست قزوین با انتقال پسماندهای پتروشیمی به این استان